نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،سه شنبه 23 مهر 98