نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 23 مهر 98