نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی،پنجشنبه 25 مهر 98