نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،دوشنبه 29 مهر 98