نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 30 مهر 98