نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،چهارشنبه 1 آبان 98