نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 11 آبان 98