نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،یکشنبه 12 آبان 98