نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،دوشنبه 13 آبان 98