نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 13 آبان 98