نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،دوشنبه 13 آبان 98