نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 14 آبان 98