نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 14 آبان 98