نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،شنبه 18 آبان 98