نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،یکشنبه 19 آبان 98