نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 19 آبان 98