نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،پنجشنبه 23 آبان 98