نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 4 آذر 98