نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 6 آذر 98