نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی،چهارشنبه 6 آذر 98