نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 7 آذر 98