نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 9 آذر 98