نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 10 آذر 98