نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 12 آذر 98