نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 17 آذر 98