نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی،دوشنبه 18 آذر 98