نگاهی به صفحه نخست روزنامه روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 19 آذر 98