نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 19 دی ماه 98