نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 19 دی ماه 98