نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 19 دی ماه 98