نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 19 دی ماه 98