نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،پنجشنبه 19 دی ماه 98