نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 23 دی ماه 98