نگاهی به صفحه نخست روزنامه استقلال جوان،سه شنبه 24 دی ماه 98