نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 24 دی ماه 98