نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 24 دی ماه 98