نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 24 دی ماه 98