نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 25 دی ماه 98