نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 25 دی ماه 98