نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 25 دی ماه 98