نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 26 دی ماه 98