نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 19 بهمن 98