نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 24 بهمن 98