فرتاک ورزشی، بشار رسن ستاره عراقی باشگاه پرسپولیس نیز به چالش دستمال کاغذی پیوست.