نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،شنبه 21 تیرماه 99