نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،دوشنبه 23 تیرماه 99