نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،دوشنبه 23 تیرماه 99