نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 26 تیرماه 99