نگاهی به صفحه نسخت روزنامه ابرار ورزشی،شنبه 28 تیرماه 99