نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 29 تیرماه 99